جهت دریافت مشاوره تولید و بازدید از مزرعه می توانید از این قسمت اقدام نمایید و جزئیات مربوط  را ملاحظه نمائید.