نژادهای سنتی:

 • هلندی سفید
 • هلندی سیاه
 • ناراگسنت
 • رویال پالم
 • بوریون قرمز

نژادهای صنعتی:

 • سویه های Aviagen:
 • B.U.T 6
 • B.U.T Premium
 • Nicholas
 • سویه های Hybrid:
 • Hybrid Converter
 • Hybrid GradeMaker
 • Hybrid Optima
 • Hybrid XL